Spis treści publikacji pt. „Czytanie informacyjne. Infografiki w procesach poznawczych”.

Tytuł: „Czytanie informacyjne. Infografiki w procesach poznawczych”
Autor: Mateusz Leszkowicz
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Data wydania: 2020-02-01
Język: Polski
Liczba stron: 230

Spis treści

Spis treści / Table of contents

 

Wstęp / 11

ROZDZIAŁ 1

Rodzaje informacji wizualnej / 15

Czy żyjemy w kulturze wizualnej? / 15

Informacja wizualna – od malowideł naskalnych do infografik / 18

Historyczne przykłady zapisu informacji wizualnej / 21

Jan Amos Komeński – koncepcja wizualnego podręcznika / 27

ISOTYPE – wizualizacja danych statystycznych / 28

Czym właściwie są infografiki? / 30

Co odróżnia wizualizację danych od infografiki? / 30

Współczesne infografiki w komunikacji prasowej / 31

Infografiki / 33

Koncepcja infografiki Edwarda Tuftego / 34

Klasyfikacja infografik i wizualizacji informacji / 37

Podsumowanie / 38

ROZDZIAŁ 2

Projektowanie grafik informacyjnych / 39

Czym jest projektowanie graficzne (graphic design)? / 39

Projektowanie graficzne a zmiana postaw użytkowników / 41

Projektowanie graficzne – aspekt kulturowy / 43

Współczesne tendencje w projektowaniu graficznym / 47

Jakimi regułami rządzi się projektowanie graficzne? / 51

Hierarchia wizualna / 52

Realizm prezentowanych treści – cechy estetyczne / 56

Psychopedagogiczne przesłanki dla projektowania graficznego / 59

Znaczenie teorii ekologicznej J.J. Gibsona dla projektowania graficznego / 59

Teoria Władysława Strzemińskiego / 61

Zjawisko obciążenia poznawczego / 63

Koncepcja kształcenia multimedialnego W. Strykowskiego / 64

Paivio – teoria podwójnego kodowania / 64

ROZDZIAŁ 3

Czytanie informacyjne / 72

Kulturowa rola czytania / 73

Czytanie informacyjne. Dominacja czytania ustępuje dominacji przeglądania / 81

Fizjologiczna istota procesu czytania / 84

Rozumienie w czytaniu tekstu / 94

Czytelność druku oraz graficzne właściwości tekstu wpływające na jakość czytania / 96

Czytanie a rodzaj druku – pojęcie czytelnego druku / 96

Czytanie gazet codziennych oraz ich wydań internetowych – porównanie badań / 100

Czytanie a cechy edytorskie tekstu / 103

Czytanie tekstów wielomodalnych / 105

Czytelnik jako użytkownik tekstu / 106

Przegląd metod badań nad rejestracją ruchów oczu w trakcie czytania / 107

O badaniach nad rejestracją ruchów oczu / 109

Pomiar fiksacji wzroku / 109

Pomiar sakkad / 111

Metody prowadzenia badań eksperymentalnych / 115

Podsumowanie / 116

ROZDZIAŁ 4

Jak badać infografiki? / 118

Przedmiot i cele badań / 118

Problemy badawcze / 119

Metody i techniki badawcze / 126

Narzędzia badawcze / 128

Zastosowany plan eksperymentalny / 128

Teren badań i dobór próby badawczej / 132

ROZDZIAŁ 5

Jak młodzi czytają infografiki? / 135

Infografika Jak zauważyć ukrytą broń? (JZUB) / 135

Kryteria wyznaczające sposób czytania infografiki JZUB / 137

Płeć a sposób czytania / 142

Inne zmienne zaobserwowane w eksperymencie / 142

Infografika Wielka oceaniczna plama śmieci (WOPS) / 144

Kryteria wyznaczające sposób czytania infografiki WOPS / 145

Inne zmienne zaobserwowane w eksperymencie / 149

Analiza statystyk czytania w obszarach zainteresowań (AOI) infografiki WOPS / 149

Różnice w czytaniu uzyskane na podstawie analizy map cieplnych / 155

Aktywność czytelnicza uczniów w sposób odczytywania infografik / 159

Aktywność internetowa uczniów a sposób odczytywania infografik / 163

Inne zaobserwowane zmienne jakościowe / 164

Płeć uczniów a sposób odczytywania infografik 173

Podsumowanie i dyskusja nad wynikami / 175

ROZDZIAŁ 6

Czytanie typu uczenie się / 178

Wiedza jako kategoria konstruowana przez uczniów – wprowadzenie / 178

Badanie infografiki Jak zauważyć ukrytą broń? (JZUB) / 180

Wyniki testu wiadomości dla całej próby odczytującej infografikę JZUB w wersji eksperymentalnej i kontrolnej / 180

Poziom zapamiętania wiadomości w teście JZUB / 185

Poziom zrozumienia wiadomości w teście JZUB / 186

Ranking szkół na podstawie osiągniętych wyników testu wiadomości / 187

Badanie infografiki Wielka oceaniczna plama śmieci (WOPS) / 188

Ogólny wynik testów wiadomości dla całej próby odczytującej infografikę WOPS w wersji eksperymentalnej i kontrolnej / 188

Poziom zapamiętywania wiadomości w teście WOPS / 192

Poziom rozumienia wiadomości w teście WOPS / 193

Ranking szkół na podstawie osiągniętych wyników testu wiadomości / 194

Podsumowanie i dyskusja nad wynikami / 194

ROZDZIAŁ 7

Postawy uczniów wobec infografik / 196

Postawy uczniów wobec uczenia się za pomocą infografik / 196

Postawy wobec infografiki Wielka oceaniczna plama śmieci (WOPS) / 199

Interpretacja łączna komponentu emocjonalnego i poznawczego postawy wobec

infografiki WOPS / 203

Postawy wobec odczytywania infografiki WOPS a płeć badanych uczniów / 205

Postawy wobec infografiki JZUB / 207

Łączna interpretacja czynnika emocjonalnego i poznawczego postawy wobec infografiki JZUB / 211

Postawy wobec odczytywania infografiki JZUB a płeć badanych uczniów / 212

Podsumowanie i dyskusja nad wynikami / 214

Zakończenie / 215

Jakie znaczenie dla praktyki edukacyjnej mają uzyskane podczas badań wyniki? / 216 

Rozszerzone pojęcie czytania / 217

Załączniki / 219

Bibliografia / 223

Summary (Informational Reading. Infographics in Cognitive Processes) / 230

Kreatywne pozdrowienia,

Informacje o artykule

 

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.