Kim jest Alberto Cairo?

Alberto Cairo jest dziennikarzem, projektantem, konsultantem, a także profesorem wizualizacji i infografiki na Uniwersytecie w Miami. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie dziennikarstwa (University of Santiago de Compostela) oraz magistra z zakresu studiów nad społeczeństwem informacyjnym na Uniwersytecie Oberta de Catalunya (Barcelona). Od wielu lat interesuje się zbieżnością między komunikacją wizualną, dziennikarstwem i nauką kognitywną. Od 1997 roku zajmuję się projektowaniem infografiki. Pracował w sektorze informacyjnym w Hiszpanii i Brazylii, a także uczył tego warsztatu studentów przez wiele lat na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill, a później w Miami. Na co dzień aktywnie prowadzi zajęcia z grafiki informacyjnej oraz wizualizacji danych. Zajmuje się edukowaniem, pisaniem książek, freelancingiem oraz udzielaniem konsultacji w zakresie infografiki i wizualizacji danych. Alberto Cairo prowadzi także szkolenia z wizualizacji danych, m.in.: dla Unii Europejskiej, Eurostatu czy Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Ponadto Cairo jest pionierem w tworzeniu kursów online z zakresu dziennikarstwa danych, dziennikarstwa wizualnego, projektowania informacji i infografiki. Był inicjatorem powstania jednego z pierwszych kursów online o nazwie: „Massive Open Online Course” (MOOC), który został przygotowany we współpracy z Knight Center na Uniwersytecie w Teksasie. Alberto Cairo na tle innych liderów branży infograficznej wyróżnia się również zaangażowaniem w politykę.

Odznacza się to wychodzeniem z otwartą dyskusją o tematach ważnych dla obywateli. Zachęca także do dbania o jakość informacji publicznych czy rzetelności udostępnianych informacji w mediach. Alberto Cairo należy do najbardziej wybitnych ekspertów wizualizacji danych działających online. Jego ekspertyza jest również wysoce ceniona na najważniejszych konferencjach i wydarzeniach dotyczących dziennikarstwa wizualnego. Otwarcie dzieli się swoją wiedzą i spostrzeżeniami w zakresie rozwoju branży wizualizacji danych. W jego działalności mocno zauważalna jest misja edukowania projektantów, którzy samodzielnie kształtują swoje doświadczenie w zakresie projektowania infografiki. Bardzo chętnie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym i stara się opracowywać swego rodzaju wytyczne dla młodszych kolegów z branży. Misja edukacji w zakresie rzetelnego dziennikarstwa danych i wizualizacji informacji jest mocno widoczna w jego działaniach na szeroką skalę. Objawia się ona w postaci kursów online, artykułów na jego blogu, cyklicznych wystąpień stacjonarnych i online, aż po publikacje w formie książek. 

Alberto Cairo i jego doświadczenie zawodowe

Alberto Cairo wyróżnia się multidyscyplinarnością i wszechstronnością podejmowanych przez siebie działań. Kształtowanie swojej specjalizacji rozpoczął od pracy w „El Mundo” jako dyrektor ds. infografik internetowych (lata 2000 – 2005). Tam też miał okazję zarządzać zespołem oraz przyczynić się do stworzenia i rozwoju wewnętrznego działu infografiki. Zespół „El Mundo” działający pod jego kierownictwem zaprojektował infografiki, które otrzymały kilka prestiżowych nagród w kategorii projektów zespołowych. W tym czasie równolegle rozwijał swoją działalność akademicką i został asystentem profesora oraz konsultantem ds. infografik i konsultantem ds. multimediów. Coraz częściej występował publicznie i stawał się bardziej rozpoznawalnym mówcą. Dzięki temu w latach 2005 – 2012 zaczął rozwijać się jako freelancer i zewnętrzny konsultant w zakresie projektowania. 

Pomiędzy czerwcem 2010 a grudniem 2011 roku, Alberto Cairo był dyrektorem ds. infografik i multimediów w Editora Globo, czyli oddziale czasopism największej medialnej grupy w Brazylii. Pełnił tam funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Época” oraz konsultanta wewnętrznego dla pozostałych 12 wydawnictw grupy medialnej. Projektant zajmuje kilka stanowisk związanych z infografiką i wizualizacją danych na Uniwersytecie w Miami. Oprócz nauczania akademickiego Alberto prowadzi swoje studio projektowe, w którym konsultuje projekty wizualizacji danych dla odbiorców o wysokiej renomie. Wśród klientów jego działalności konsultingowej znajdują się takie marki jak Google czy Congressional Office. Alberto często oferuje wsparcie konsultacyjne w wielu czołowych wydawnictwach informacyjnych. Jest również jednym z najczęściej zapraszanych wykładowców i głównym mówcą na międzynarodowych konferencjach dotyczących dziennikarstwa wizualnego i wizualizacji danych. Przez wielu ekspertów branży infografiki jest uznawany za jednego z najbardziej wpływowych specjalistów tej branży.

Publikacje Alberta Cairo

Oprócz otwartości na dzielenie się wiedzą i udziału w międzynarodowych akcjach mających na celu poprawę jakości projektowanych infografik Alberto Cairo przekazuje swoją wiedzę również w formie publikacji. Jest autorem kilku książek, które w środowisku projektowania informacji są uznawane za bardzo wartościowe podręczniki, a nawet fundament branży infografiki. Większość jego publikacji stała się wyznacznikiem standardów dla projektantów grafiki informacyjnej. W portfolio napisanych przez niego książek znajdują się pozycje takie jak: The Truthful Art”, Nerd Journalism”, The Functional Art”, „How Charts Lie: Getting Smarter about Visual Information” i „Effective Data Visualisation: The Right Chart for the Right Data”. Ponadto dwie z nich zostały wydane w języku hiszpańskim i włoskim. W języku hiszpańskim są to: „El arte funcional: infografia y visualizacion de informacion” oraz „Infografia 2.0”. Natomiast w języku włoskim: „L’arte del vero. Dati, grafici e mappe per la comunicazione” i „L’arte funzionale. Infografica e visualizzazione delle informazioni”. 

Książka ​​„The Truthful Art” skierowana jest do osób pracujących w branżach związanych z komunikacją: dziennikarzy, projektantów grafiki czy pracowników działów marketingu. Przeznaczona została dla wszystkich, którzy mają styczność z danymi niemalże codziennie. „The Truthful Art” to publikacja o wizualizacji danych i infografice, która zawiera również wskazówki dotyczące działań, jakie należy podjąć przed rozpoczęciem samego procesu projektowania. Podkreśla wartość informacji źródłowych i zachęca do zdobycia możliwie najbardziej wiarygodnych danych.

Książka „The Functional Art” stanowi wprowadzenie do grafiki informacyjnej i wizualizacji danych. Głównym założeniem tej publikacji jest teza, że grafika nie powinna być odbierana wyłącznie jako „sztuka” rozumiana w tradycyjnym sensie „sztuki wizualnej”, ale jako narzędzie do zrozumienia. 

To powinno być oczywiste, jednak takie nie jest. Jeśli ktoś uważa, że jego grafika ma służyć jako narzędzie wspomagające zrozumienie czegoś, powinien to zaprojektować tak, aby ta grafika ułatwiała poznanie. Z tego względu funkcje, jakie ma spełniać dana grafika, powodują pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o różnorodność form, które możesz użyć do zaprezentowania danych lub zjawisk. 

Książka „The Truthful Art” zawiera wyjaśnienie:

  • funkcji, jaką spełniają w dzisiejszym świecie infografika i wizualizacja danych;
  • podstawowych zasad zdolności logicznego myślenia w dziedzinach naukowych i zajmujących się danymi, które każdy może opanować;
  • jak efektywniej myśleć w sposób krytyczny;
  • procesów krok po kroku, które pozwolą ci ocenić każdą pracę związaną z wizualizacją danych;
  • jak tworzyć i skutecznie używać wykresów, diagramów i map przedstawiających dane, aby następnie w sposób jasny przedstawić je odbiorcom.

Manifest do infografików

Alberto Cairo był jednym ze współautorów manifestu, który został wystosowany do projektantów grafiki informacyjnej. W tym międzynarodowym ruchu uczestniczyło 106 sygnatariuszy z 27 krajów. Wśród reprezentantów znaleźli się najbardziej znani projektanci, którzy podjęli się walki o wyższe standardy projektowania dla branży infografiki. Manifest ten stał się wyznacznikiem zasad projektowych dla dziennikarzy, wydawnictw, profesjonalnych projektantów, freelancerów oraz działów infograficznych. Był to rodzaj międzynarodowego apelu, który miał na celu podkreślić ważność etyki dziennikarskiej i rzetelności przekazywanych informacji jako wartości nadrzędnych. W dokumencie swoje argumenty przedstawiono na przykładzie kilku infografik na temat śmierci Osamy Bin Ladena. Manifest udowodnił, że projektowanie infografik na podstawie domysłów, niekompletnych i niesprawdzonych informacji przyczynia się do wprowadzania chaosu informacyjnego i potwierdza brak szacunku do odbiorcy. Apel wpłynął na podjęcie międzynarodowej dyskusji w zakresie rzetelności opracowywanych informacji, które stają się podstawą kolejnych realizowanych projektów w działach infografik. Utworzono również listę zawierającą rekomendacje projektowe, które należy stosować, aby realizacja spełniała warunki rzetelności i wiarygodności przekazywanych informacji. 

Czym infografika różni się od wizualizacji danych?

Według Alberta Cairo granica pomiędzy tymi dwiema dziedzinami jest bardzo subtelna. Infografika to połączenie określeń i działań związanych z formami wizualnymi (wykresy, mapy, diagramy, ilustracje), które umożliwiają przekazanie informacji w zrozumiały sposób. To projektant decyduje, które dane zaprezentować i w jaki sposób je zorganizować, np. wyrazić je w formie narracji lub opowieści. Wizualizacja danych niekoniecznie musi opowiadać konkretną historię, ale ma umożliwić odbiorcy wyciągnięcie własnych wniosków na podstawie podanych informacji. Infografika kładzie nacisk na wyjaśnienie, natomiast wizualizacja danych na rozpoznanie. 

Wskazówki dla innych infografików

W projektowaniu infografiki nie warto polegać na intuicji. Zdecydowanie lepiej sprawdza się projektowanie z użyciem myślenia krytycznego, którego celem jest weryfikacja ewentualnych rozbieżności. Krytyczne myślenie opiera się na dobrym zrozumieniu bardzo elementarnych metod statystycznego myślenia. Celem projektanta jest dostarczenie rzetelnych informacji pozbawionych niejasności czy fałszu. Projektowanie grafiki informacyjnej to przedstawienie wizualne danych lub zjawisk o charakterze moralnym. Według Alberta Cairo powinniśmy dążyć do klarowności, rygoru i głębi. W taki sposób możemy odzyskać wiarygodność, którą straciliśmy jako społeczność. 

 Alberto Cairo podkreśla znaczenie zadawania odpowiednich pytań i udzielania na nie odpowiedzi. Przed przystąpieniem do projektowania zastanów się: jaki jest cel twojej pracy? Co chcesz przez nią przekazać? Jaki typ oraz zakres danych chcesz wykorzystać? Ponadto należy pamiętać o kontrolowaniu procesu uproszczenia treści dla odbiorcy. Kluczowy jest balans między uproszczeniem a nadmiernym uproszczeniem. Pomyśl o zasadzie, którą dzieli się Nigel Holmes: „infografika ma wyjaśniać, nie upraszczać”. Warto pamiętać, że odbiorca nie obejmuje wzrokiem całego kontekstu tego, co projektujesz. Widzi to, co uda mu się zauważyć i zrozumieć. Miej to na uwadze i sprawdzaj, czy informacja, którą chcesz przekazać, jest właściwie odbierana. Często projektanci za bardzo skupiają się na sobie – używają nieoczywistych form wizualnych i specjalistycznego języka, które są dla nich w pełni zrozumiałe, jednak odbiorcom mogą sprawić trudność. W infografice zazwyczaj liczy się kontekst, a porównanie do tego, co jest nam znane, jest najważniejsze. Warto pamiętać, że zastosowana forma wizualna powinna zależeć od celu, jaki ma realizować infografika.

Charakterystyka i styl jego projektów

Pomimo że Alberto Cairo jest jednym z największych autorytetów w branży infografiki, to trudno dotrzeć do portfolio jego prac. W trakcie rozwoju zawodowego dosyć szybko oferowano mu stanowiska kierownicze, w ramach których przejmował odpowiedzialność za dział infografiki. W tych warunkach projekty były realizowane przez zespół składający się z osób o zróżnicowanych kompetencjach: redaktorów, projektantów i dziennikarzy. Skład zespołu projektowego zależał od formatu infografiki (statyczna, interaktywna lub animowana). Mimo niewielkiej liczby samodzielnie wykonanych projektów Alberto Cairo jest uważany za jednego ze specjalistów, którego działania przyczyniły się do znacznego rozwoju branży infografiki. Stało się to za sprawą jego szerokiej działalności edukacyjnej, która ma ogromny wpływ na podkreślanie znaczenia etyki i świadomości projektowej oraz odpowiedzialności projektanta. 

Jak znaleźć więcej informacji o Alberto Cairo?

Dotarcie do odpowiedniej jakości informacji wymaga doprecyzowania frazy wpisywanej do okna wyszukiwarki. Szukając szczegółowych informacji, samo wpisanie imienia i nazwiska nie jest wystarczające, aby dotrzeć do zasobów o danym projektancie infografiki. Jeśli szukasz informacji np. o książkach Alberto Cairo, zalecamy wpisanie: „Alberto Cairo books”. W ten sposób dotrzesz do informacji o książkach tego autora. Zapraszamy również do skorzystania z przygotowanego przez nas wykazu polecanych fraz i linków. 

 

Polecane frazy pod wyszukanie bieżących informacji

Ogólne informacje: Alberto Cairo infographic designer

Projekty infografik: Alberto Cairo infographics (Szukaj w widoku Grafiki / Google) 

Szkolenia / warsztaty: Alberto Cairo workshop

Każda osoba zainteresowana dziedziną infografiki lub wizualizacji danych powinna śledzić profile społecznościowe Alberto Cairo. W swoich mediach społecznościowych i na stronie internetowej dzieli się wiedzą, bieżącymi przemyśleniami i wnioskami dotyczącymi projektowania grafiki informacyjnej. Najwięcej aktualnych informacji znajdziesz na jego profilu na platformie Twitter (https://twitter.com/albertocairo). Swój kanał Twitter traktuje jak swego rodzaju osobisty notatnik z widocznością dla szerszego grona odbiorców.

Źródła materiałów i więcej informacji o projektantce

Dowiedz się więcej

 

Infografika to branża indywidualistów i wyjątkowych osobowości. Jeśli chcesz poznać więcej liderów infografiki i zobaczyć projekty skutecznych infografik dziennikarskich sprawdź nasze kursy online. 

Kreatywne pozdrowienia,

Informacje o artykule

Data aktualizacji: 15.01.2023 r.
Autorzy: Maciej Janas, Anita Bednarczyk
Redakcja: Anna Stadnikiewicz
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk, Oliwia Pietras

Korekta: Oliwia Pietras
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 15.01.2023 r.
Autorzy: Maciej Janas, Anita Bednarczyk
Redakcja: Anna Stadnikiewicz
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk, Oliwia Pietras
Korekta: Oliwia Pietras
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl